PratikLodha

BHARATFORGE LONG

Long
NSE:BHARATFORG   BHARAT FORGE
NSE:BHARATFORGGood setup

-------------------------

Tele-Gram
Trade Secrets By Pratik
98-23-455-455