pro1988

lONG NASDAQ 4HR SWING

Long
TVC:NDQ   US 100 INDEX
0