avinash663

POWER GRID 15 Min Analysis

NSE:POWERGRID   POWER GRID CORP
POWER GRID me support pr market hai aur double boottom bhi hai aur 200 ema bhi kl jab dono brack kre to buy krna hai ,