raghavgautam

PPL 1:5 SETUP WITH 15-25% GAINS

Long
NSE:PPL   PRAKASH PIPES LTD
PPL 1:5 SETUP WITH 15-25% GAINS