Johnnyjoyyy

head and shoulder pattern

Short
NSE:TVSMOTOR   TVS MOTOR CO
head and shoulder pattern & retest ... go SHORT.