dasAbhishek

sh bnspot@24595; sl=24670

Short
NSE:BANKNIFTY   NIFTY BANK
117 views
6
pto
Comment: tsl=24570
Comment: tsl=24550
Comment: tsl=24280
Comment: tsl=24200
Comment: tsl=24175
Trade closed manually: @24109

Comments