CatchingBullRuns

RISKY TRADE SUDARSHAN CHEM

Long
NSE:SUDARSCHEM   SUDARSHAN CHEMICAL
74 views
2
BUY SUDARSHAN CHEM @ RS 505-510, SL- 475
TARGET RS-580-590
HOLDING TIME - 10-15 DAYS