meomeo105

Gann Swing Chart [One-Bar]

meomeo105 Updated   
"Gann used three types of swings chart.
One-Bar Swing Chart (1-Bar Swing Chart): The One-Bar Swing Chart, or Minor Trend Chart, follows the one-bar movements of the market. From a low price, each time the market makes a higher-high than the previous bar, a One-Bar trend line moves up from the recent low to the new high. This action makes the previous low price a One-Bar bottom. From a high price each time the market makes a lower-low than the previous bar, a One-Bar swing line moves down from the recent high to the new low. This action makes the previous high price a One-Bar top.
The combination of One-Bar tops and bottoms forms the One-Bar trend indicator chart. The crossing of a One-Bar swing top changes the One-Bar trend to up. The penetration of a One-Bar swing bottom changes the One-Bar trend to down."

This Indicator only show Gann Swing Chart use One-Bar type.
Release Notes:
Not change swing in Insidebar
www..tradingview.com/x/ebyDRWgo/
Release Notes:
Fix Bug
Release Notes:
Add Funtion ChoCh
(Merge Gann Swing Chart vs ChoCh Gann Swing Chart (www..tradingview.com/script/08sJYXI8-ChoCh-Gann-Swing-Chart-One-Bar/))
Release Notes:
Fix Bug
Release Notes:
.
Release Notes:
Add features: Users can choose the Time Frame or Time Frame to choose from each step available.
Release Notes:
Add Step
Release Notes:
Fix bug
Release Notes:
.
Release Notes:
Update
Release Notes:
.
Release Notes:
.
Release Notes:
Add Custom list auto change TimeFrame
Release Notes:
Add feature show more Gann
TradingView only allows display maximum 500 lines in an indicator.
If you want to display more line Gann, you need add once more times indicator.
For example:
Add indicator input value 'Show more Line' = 1.
Add indicator once again input value 'Show more Line' = 2.
Add indicator once again input value 'Show more Line' = 3.\n.....
Release Notes:
Delete unnecessary features. If you want to use the old feature, please see revision of the source code and create the script to use.
Release Notes:
Fix error Outside bar
Release Notes:
Fix error OutSide Bar
Release Notes:
Fix error Multi TimeFrame
Release Notes:
.
Release Notes:
Fix bug realtime
Release Notes:
Phiên bản version 2 mới cập nhật bị Tradingview xóa bởi vì không viết tiếng anh =))). Nên mình cập nhật lại phiên bản 2 ngay tại phiên bản 1 này.
Release Notes:
Cập nhật ảnh bìa
Release Notes:
Thêm lựa chọn vẽ sóng Inside Bar và sửa 1 lỗi nhỏ ít gặp.
Release Notes:
Xóa những line trùng nhau khi bật hiển thị cả sóng Gann và Swing Gann.
Release Notes:
Hình như tradingview sửa gì trong framework code nên bị lỗi mình đã sửa lại.
Release Notes:
Cập nhật phiên bản 3.0:
- Phiên bản này thuật toán đã được thay đổi, code dễ hiểu và chạy nhẹ hơn code cũ.
- Phiên bản này sẽ cho phép hiển thị sóng dưới dạng sóng chồng sóng. Giải thích dễ hiểu, phiên bản trước sóng Gann và Swing of Gann chỉ được vẽ dựa trên nến. Nhưng trong phiên bản này chúng ta sẽ hiển thị thêm 2 lớp sóng nữa.
Chi tiết về các lớp sóng :
1. Lớp sóng F1(Tương tự như phiên bản trước) : Sóng Gann được vẽ dựa theo nến. Sóng SGann(Swing of Gann) được vẽ dựa trên sóng Gann của lớp sóng F1.
2. Lớp sóng F2: Là sóng Gann được vẽ dựa trên sóng SGann của lớp sóng F1. Sóng SGann được vẽ dựa trên sóng Gann của lớp sóng F2.
Tương tự cho lớp sóng F2,...,Fn. Mọi người muốn hiển thị thêm nhiều lớp sóng thì có thể thêm các lớp sóng trong hàm f_CalculateAndDrawFn1(copy và chỉnh sửa sóng dòng cuối trong hàm để thêm được 1 lớp sóng).

Nếu a,e không thích phiên bản 3.0 mới này thì có thể copy code phiên bản cũ. Sắp tới mình cũng sẽ code thêm trên MT5 vì trên Mt5 sẽ hiển thị được hết sóng không bị giới hạn như trên tradingview, sau khi hoàn thành mình sẽ comment link indicator cho a,e sau.
Cảm ơn a,e đã thích indicator này.
Release Notes:
MT5 version : www.mql5 com/en/market/product/112401
Open-source script

In true TradingView spirit, the author of this script has published it open-source, so traders can understand and verify it. Cheers to the author! You may use it for free, but reuse of this code in a publication is governed by House Rules. You can favorite it to use it on a chart.

Disclaimer

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.

Want to use this script on a chart?