deepanshu422

Ying Li intl stock can buying opportunity

Long
SGX:5DM   YING LI INTL
Ying Li intl stock can be buying opportunity with trending with rising ema 21 days.