NSE:HINDPETRO   HINDUSTAN PETROL
HINDPETRO Gap Up opne hona ka umid hai aur aur profit book hoga 300 pr Pullback aaye ga to buy krna hai