NSE:LIKHITHA   LIKHITHA INFRASTRUC LTD
BUY - CMP
SL- 145 ON CB
TRGT- 165 - 175