NSE:MARKSANS   MARKSANS PHARMA LTD
Bullish
Hurdle at 72
Upside 98/150/200