Raghav1996

SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD: ROUNDING BOTTOM PATTERN

Long
NSE:SHRIRAMCIT   SHRIRAM CITY UNION
NSE:SHRIRAMCIT

Good Setup