NSE:ALKEM   ALKEM LAB LTD
CMP 2866
SL 2680
TARGET 3346